กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(TUPC)

กลุ่มงานกิจการนักเรียน


SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme
จำนวนนักเรียน
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง รายละเอียด
1 14308 ธิติวุฒิ  ลาดคม ม.1.1
2 14266 จิรวัฒน์  สักลอ ม.1.1
3 14323 ฐนพรรษ  บุญกนิษฐ ม.1.1
4 14270 กฤษณพงศ์  ปัญญาทิพย์ ม.1.1
5 14358 ณัฐนนท์  ปิยะโกศล ม.1.1
6 14327 ณัฐภูมิ  ทวีวรรณ ม.1.1
7 14289 วัชรพล  พวงสุยะ ม.1.1
8 14315 สารสินธ์  มาลัยสนั่น ม.1.1
9 14279 อทิพงษ์  นามคำ ม.1.1
10 14306 กฤษณะ  สิงห์แก้ว ม.1.1
11 14329 ปริณดา  เป็งเรือน ม.1.1
12 14317 เมญาวี  สาครปทุมกุล ม.1.1
13 14307 กุลวดี  สีหะวงษ์ ม.1.1
14 14377 เนมิกา  เมฆเมืองทอง ม.1.1
15 14265 ทักษพร  พิรักษา ม.1.1
16 14272 ศิริญา  ชมภูนุช ม.1.1
17 14331 ชนิภรณ์  กันทา ม.1.1
18 14312 กาญจนา  จันทร์หมื่น ม.1.1
19 14367 พัชรพร  อินทร์ชุม ม.1.1
20 14318 เอมธนันท์  มาลารัตน์ ม.1.1
21 14273 นภสร  ดวงพาบรรณ ม.1.1
22 14287 เอ้ยรี  ไทยใหญ่ ม.1.1
23 14304 อภิสิทธิ์  ชินวงษ์ ม.1.2
24 14345 ทัตเทพ  บุญตันน้อย ม.1.2
25 14380 จิรายุศ  กลิ่นเพ็ชร ม.1.2
26 14351 ปาล  พ่อคนตรง ม.1.2
27 14359 วันเฉลิม  ตุ้มแปง ม.1.2
28 14328 วศิน  ยาวิราช ม.1.2
29 14360 ระพีพัฒน์  เรือนหล้า ม.1.2
30 14333 พรศักดิ์  วงค์สารภี ม.1.2
31 14324 จิตติพัทธ์  กาจินา ม.1.2
32 14291 จตุพงศ์  เงินคำ ม.1.2
33 14278 ญาณเทพ  เครือวงค์สืบ ม.1.2
34 14271 สิรวิชญ์  เงินชจา ม.1.2
35 14283 ธีรภัทร์  นาลาง ม.1.2
36 14295 อาดือนันท์  ตุลยาพงศ์ ม.1.2
37 14267 เพียงขวัญ  ศรีดวงใจ ม.1.2
38 14298 กัลยารัตน์  ก๋าใจยา ม.1.2
39 14297 มัลลิกา  สร้อยแก้ว ม.1.2
40 14309 เปรมฤทัย  คัตสงค์ ม.1.2
41 14336 เบญจภัทร  จอมสวรรค์ ม.1.2
42 14335 เบญญาภา  จอมสวรรค์ ม.1.2
43 14299 รินลดา  เกตุอ้าย ม.1.2
44 14275 จิม  เชียงตุง ม.1.2
45 14314 จันทร์แก้ว  ภักดี ม.1.2
46 14300 ต้นโชค  ชะเอมโอษฐ ม.1.3
47 14292 จักรกฤษณ์  โคจร ม.1.3
48 14293 ไกรวิชญ์  เทียมเมฆ ม.1.3
49 14348 ธนดล  พรมชัย ม.1.3
50 14321 มนัญชัย  วงศ์ผา ม.1.3
51 14376 พันธกานต์  สังข์มณี ม.1.3
52 14346 ธนาธิป  ตุงใย ม.1.3
53 14276 ปิติภัทร์  แก้วศรีลา ม.1.3
54 14316 ถิราวัฒน์  คิดอ่าน ม.1.3
55 14311 อชิระ  ปัญญาใจ ม.1.3
56 14290 จตุพล  เงินคำ ม.1.3
57 14285 สุทธิพงษ์  วงค์อารีย์ ม.1.3
58 14326 ศิวกร  ศิริภักดิ์ ม.1.3
59 14374 สุพรรษา  ฉิมสันเที๊ยะ ม.1.3
60 14319 ศศิธร  อารีวงค์ ม.1.3
61 14332 กัลยรัตน์  เทพวี ม.1.3
62 14305 ปภัสสร  เทพวงค์ ม.1.3
63 14372 ศิริวัฒนา  ขันคำยา ม.1.3
64 14325 อุษณีย์  อังคณานุชาติ ม.1.3
65 14280 ภัคทิยา  ตันคำ ม.1.3
66 14310 ภานุวัฒน์  แสงสว่าง ม.1.4
67 14322 สิทธิพล  จันทร์ภิรมย์ ม.1.4
68 14338 นรากร  พรมกามินทร์ ม.1.4
69 14281 คุณานนต์  ไชยกิจ ม.1.4
70 14284 นพณัฐ  ดวงตา ม.1.4
71 14355 รพีภัทร  จันทร์เทพ ม.1.4
72 14277 ไตรภพ  ชำนาญพล ม.1.4
73 14282 รุ่งเรือง  กองไลย์ ม.1.4
74 14268 อนุพงค์  พรมปิก ม.1.4
75 14313 ธนกฤต  ขัติยะ ม.1.4
76 14269 ณัฐธภูมิ  ธรรมขันธ์ ม.1.4
77 14296 คนัน  ใจตรง ม.1.4
78 14302 สิรดนัย  ถาบุญเรือง ม.1.4
79 14330 พรรษวุฒิ  วังสุนทร ม.1.4
80 14350 วาสนา  แซ่ล้อ ม.1.4
81 14365 อรุณพร  แสงคำ ม.1.4
82 14368 วาสนา  บุญมี ม.1.4
83 14288 กวินทรา  ซองวงษา ม.1.4
84 14274 บงกช  ภูมะตัน ม.1.4
85 14294 อมลณัฐ  ศรีไว ม.1.4
86 14387 ศุภกานต์  สลีสองสม ม.1.4
87 14320 ดวงฤทัย  วงค์บุญมา ม.1.4
88 14363 อาทิตยา  เสาภา ม.1.4
89 14375 สุนารีรัตน์  พรมแก้ว ม.1.4
90 14129 อัษฎาวุธ  มีนิสัย ม.2.1
91 14086 ณัฐกร  เงินฉลาด ม.2.1
92 14182 ธีรกานต์  สิทธิ ม.2.1
93 14168 กฤษกร  ล้ำเหลือ ม.2.1
94 14111 ภัทรดนัย  คำภีระ ม.2.1
95 14186 อังกูร  ไชยมงคล ม.2.1
96 14144 วรชิต  มหามิตร ม.2.1
97 14107 ทศพล  มั่นกุง ม.2.1
98 14109 ธนากรณ์  ปาละ ม.2.1
99 14234 ปรเมษฐ์  สุริคำ ม.2.1
100 14110 บุณยกร  จิตร์ไชย ม.2.1
101 14187 ธนพัฒน์  ปัญญาบุญ ม.2.1
102 14089 เจษฎา  ไฝจิตต์ ม.2.1
103 14093 กฤษณ์  มุขประดับ ม.2.1
104 14177 อภิเดช  หนูพันธ์ ม.2.1
105 14157 ศิวะนันท์  ภูเกตุ ม.2.1
106 14094 นันทกิต  คำแก้ว ม.2.1
107 14233 กุลกันยา  เรืองเจริญ ม.2.1
108 14115 ธนพร  อุดม ม.2.1
109 14099 ทิฆัมพร  วิลานนท์ ม.2.1
110 14075 รวิพร  วรรณสอน ม.2.1
111 14240 พิชามญชุ์  ผาเจริญ ม.2.1
112 14221 ณัฐมน  มะโนวงค์ ม.2.1
113 14097 พัชรีพร  แสนตัน ม.2.1
114 14162 ศิริลักษณ์  สุริยนต์ ม.2.1
115 14156 มุกมณี  ไทยประเสริฐ ม.2.1
116 14119 อรพินท์  อินจันทร์ ม.2.1
117 14098 ฐิติอร  ปราจักร ม.2.1
118 14173 ปุณยาพร  เหลี่ยมธนวัฒน์ ม.2.1
119 14218 ปณิดา  ปัญญาสิงห์ ม.2.1
120 14090 ปฑิตา  คำลูน ม.2.1
121 14207 กัลยา  แก้วสอาด ม.2.1
122 14079 จิราภรณ์  ใจนวล ม.2.1
123 14200 จักรีธิดา  โพธาวรรณ์ ม.2.1
124 14217 น้ำฝน  สุรินทร์ใจ ม.2.1
125 14083 จิรัชญา  ปราบราย ม.2.1
126 14225 สายฟ้า  เพชดี ม.2.1
127 14196 ดวงดาว  ศรีปัญญา ม.2.1
128 14205 ศิริชัย  รอดความทุกข์ ม.2.2
129 14095 ปุรเชษฐ์  คำสนอง ม.2.2
130 14138 ธนาพฤทธิ์  ยศยิ่ง ม.2.2
131 14112 หิรัญ  สัพจะโปะ ม.2.2
132 14185 สิตะกร  สิตะสิรินุสรณ์ ม.2.2
133 14158 ภัทรกร  กองแก้ว ม.2.2
134 14149 ดลลชา  วงค์เลื่อน ม.2.2
135 14104 คมสัน  เต็มมือ ม.2.2
136 14077 พชรพล  อินทรีย์ ม.2.2
137 14148 ณัฐวุฒิ  จิตห้าวหาญ ม.2.2
138 14179 หงสราช  งามวิลัย ม.2.2
139 14181 เมฆา  ลือชัย ม.2.2
140 14121 เกรียงศักดิ์  รุ้งดี ม.2.2
141 14154 วีรภัทร  อุ่นเมืองแก้ว ม.2.2
142 14209 ธนวัฒน์  คำเป๊ก ม.2.2
143 14215 ณัฐวุฒิ  กาบแก้ว ม.2.2
144 14235 อภิรักษ์  ดำรอด ม.2.2
145 14122 สิทธิพล  ปัญแก้ว ม.2.2
146 14216 สิทธิโชค  ตุ่นคำ ม.2.2
147 14169 สิทธิโชค  ศรีมอย ม.2.2
148 14155 วรพล  ศรีสวัสดิ์ ม.2.2
149 14134 นครินทร์  บุญติน ม.2.2
150 14228 มนัสชัย  สินสิทธิพล ม.2.2
151 14167 วายุ  ศิริพวง ม.2.2
152 14213 ธีรภัทร  แสนข่าย ม.2.2
153 14248 พัทธมณ  ทำดี ม.2.2
154 14301 ธัญวรัตน์  อนุเคราะห์ ม.2.2
155 14183 สิโรธร  แซ่หยี ม.2.2
156 14226 ปภาวดี  ไชยสถาน ม.2.2
157 14076 เบญจวรรณ  ฟองฟู ม.2.2
158 14082 ภัทราพร  คำป้อ ม.2.2
159 14103 ศิริมาส  หล้าดี ม.2.2
160 14091 ณัชญาภรณ์  สายสำราญ ม.2.2
161 14142 ณัฏฐณิชา  อินต๊ะเทพ ม.2.2
162 14204 ลิลาวัลย์  ปัญญาไชยวงค์ ม.2.2
163 14085 สินีนาถ  ตาบุญ ม.2.2
164 14132 อริศรา  จิรการ ม.2.2
165 14175 กัญญาพัชร  ชุ่มมะโน ม.2.2
166 14286 ศุภลักษ์  บำรุงทอง ม.2.2
167 14124 ปริยะกุล  หมั่นไร่ ม.2.2
168 14378 ณัฐนันท์  กอดสะอาด ม.2.2
169 14146 ณัฐพงศ์  แสนดี ม.2.3
170 14160 จักรพงษ์  มณีชาติ ม.2.3
171 14172 ณัฐภูมิ  รักษา ม.2.3
172 14135 ธีรธาดา  สุติ ม.2.3
173 14078 กิตติพงค์  เกษณา ม.2.3
174 14159 ภัทรนันท์  พรมมา ม.2.3
175 14210 ศุภกร  ไชยวงษ์ ม.2.3
176 14198 ชาญณรงค์  พันธุ์พืช ม.2.3
177 14231 อภิชญา  อรินทร์ชุม ม.2.3
178 14147 ศรัญญู  มาเยอ ม.2.3
179 14189 ธนนชัย  กันธะชัย ม.2.3
180 14174 นนท์วัฒน์  ใจซื่อ ม.2.3
181 14128 ธนกร  เจริญสุข ม.2.3
182 14250 ณัฏฐากร  เกียรติสันติกุล ม.2.3
183 14176 พงศกร  สุริโย ม.2.3
184 14190 อภิชัย  ใจยอด ม.2.3
185 14165 พีระยุทธ์  ปวนคำมา ม.2.3
186 14163 ทัตธน  ไชยศรี ม.2.3
187 14114 ตะวันเทพ  สมวัน ม.2.3
188 14224 ปฏิพงษ์  พิริยชยานันท์ ม.2.3
189 14178 ณัฐพล  ปานพรม ม.2.3
190 14151 โปษยานนท์  รูณา ม.2.3
191 14222 วีรภัทร  ปุยคำ ม.2.3
192 14116 โรมีโอ  จาโคบี้ ม.2.3
193 14211 ณัฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว ม.2.3
194 14247 สุริยัน  นามคำ ม.2.3
195 14166 ศศิธร  ยาหยี ม.2.3
196 14139 อัญชุลี  วงค์ปินตา ม.2.3
197 14201 สุกัญญา  อายี ม.2.3
198 14123 ธิลดา  ชัยวงค์ ม.2.3
199 14106 สิรพิชญ์  ใจนวล ม.2.3
200 14143 วนิดา  บุญเลิศ ม.2.3
201 14150 ศิริลักษณ์  ปานทา ม.2.3
202 14081 อสมาพร  หอมสุคนธ์ ม.2.3
203 14117 เบญจวรรณ  เตียมทะนะ ม.2.3
204 14131 พิมลวรรณ  ชูวิทย์ ม.2.3
205 14237 นิรุวรรณ  ราชคม ม.2.3
206 14227 นัทชาดา  ดอนจันทร์โคตร ม.2.3
207 14137 สุทธิพร  หวงแมะ ม.2.3
208 14249 จาย  บุญมี ม.2.4
209 14153 ปัฐวิกรณ์  มีบุญ ม.2.4
210 14096 พิพัฒพงษ์  ดาวัล ม.2.4
211 14118 ชินดนัย  อังคะรา ม.2.4
212 14232 ธนากร  ปักกะตา ม.2.4
213 14152 วรวัส  วันทา ม.2.4
214 14202 สุวรรณ  พิพัทธ์สกุล ม.2.4
215 14195 อชิรชัย  หนูบ้านเกาะ ม.2.4
216 14193 ศุภกฤต  วงษา ม.2.4
217 14101 ธนัทเทพ  สุขโข ม.2.4
218 14229 นัฐดนัย  ซื่อหมื่อ ม.2.4
219 14208 อนุวัฒน์  ใจสวัสดิ์ ม.2.4
220 14084 ภัทรพล  ปัญญาบุญ ม.2.4
221 14191 ธีรภัทร  นิลสนธิ ม.2.4
222 14199 ณัฐชนน  สิงค์ทอง ม.2.4
223 14223 บันฑิตย์  แสงอาทิตย์ ม.2.4
224 14219 ณัทกร  ละคำมา ม.2.4
225 14164 ธรรมนูญ  สอนผัด ม.2.4
226 14113 ภาณุ  จันทร์กุลี ม.2.4
227 14141 ปฏิพัทธ์  ปันทะตั๋น ม.2.4
228 14130 พิชัยยุทธ  หมื่นอินต๊ะ ม.2.4
229 14105 อภิญญา  ปัญญาใจ ม.2.4
230 14125 ญาราภรณ์  เทียนนาวา ม.2.4
231 14383 อมรรัตน์  สิงตัน ม.2.4
232 14171 พัชราภา  บุญเลิศ ม.2.4
233 14136 ดาราณี  แซ่หาญ ม.2.4
234 14088 สุกัญญา  ชนะพันธ์ ม.2.4
235 14184 ศศิวิมล  แซ่ลิ้ง ม.2.4
236 14203 ณัฐพร  ปัญญาวิชา ม.2.4
237 14080 วุฒิชัย  กันธะรส ม.2.4
238 14126 ปภาวรินทร์  จันทร์ตุ้ย ม.2.4
239 14133 สิริกร  ลาบา ม.2.4
240 14238 พิมชนก  เนาว์เเก้ว ม.2.4
241 14087 เบญจมาศ  ผาคำ ม.2.4
242 14220 จีระนันท์  สมบัติ ม.2.4
243 14384 จีรนันท์  ยีหมาด ม.2.4
244 13818 คำ  สิงห์แก้ว ม.3.1
245 13832 ศิวนาถ  ปัญญาบุญ ม.3.1
246 13824 นคร  อารีย์วงค์ ม.3.1
247 13822 ธวัชชัย  คำมูล ม.3.1
248 13823 ธันยวัต  ใจอาษา ม.3.1
249 13825 นฤบดี  อนุรักษ์ ม.3.1
250 13817 กฤษณพงศ์  วงค์ษา ม.3.1
251 13819 ฐิติวัฒน์  สะสมสุข ม.3.1
252 13826 นวมินทร์  สร้อยทอง ม.3.1
253 13836 อนุชา  ศรีไว ม.3.1
254 13829 วรภัทร  วงค์อำนาจ ม.3.1
255 13831 ศิรสิทธิ์  สวัสดี ม.3.1
256 13821 ธนพนธ์  กาใจ ม.3.1
257 13827 มนุเชษฐ  อินยาศรี ม.3.1
258 13830 วายุภักษ์  นุกิจอนันต์ ม.3.1
259 13820 ธนกฤต  ทิประมูล ม.3.1
260 13816 กรินทร์  วิสูตร ม.3.1
261 13834 สุธน  กันทะ ม.3.1
262 13828 เมธี  กันทะ ม.3.1
263 13835 แสนสุข  สุนันต๊ะ ม.3.1
264 13839 โซเฟีย  พม่า ม.3.1
265 13844 นภาพร  บูชา ม.3.1
266 13843 ต้นข้าว  ชายทวีป ม.3.1
267 14127 กัญญารัตน์  คันที ม.3.1
268 13846 วรรณภา  มั่งมี ม.3.1
269 13850 อริสรา  ไชยวรรณ์ ม.3.1
270 13847 ศุภิสรา  ชุ่มธิ ม.3.1
271 13842 ณัฐนัน  วังเจริญ ม.3.1
272 13840 ฐิติพร  สาคำ ม.3.1
273 13849 สุรีรัตน์  บัวสุวรรณ์ ม.3.1
274 13841 ณัฐชา  แสนทนันชัย ม.3.1
275 13848 สุธาสินี  แส้สาคร ม.3.1
276 13838 ชลฎา  แก้วมา ม.3.1
277 13865 วรรณะ  ละปาง ม.3.2
278 13851 กรรชัย  อินต๊ะรัตน์ ม.3.2
279 13854 กฤษพงษ์  ปัญญา ม.3.2
280 13855 ณรงค์ฤทธิ์  สมวรรณ ม.3.2
281 13863 วรเทพ  ปินตา ม.3.2
282 13853 กฤษนัย  สีนิล ม.3.2
283 13856 ณัฐวุฒิ  ปะละกันทะ ม.3.2
284 13926 จตุวิทย์  วงศ์อินทร์ ม.3.2
285 13857 ธนทัต  เขื่อนเพ็ชร ม.3.2
286 13852 กรวิชญ์  สมถะกุล ม.3.2
287 13866 วัยเวทย์  เมจกะกุล ม.3.2
288 14366 ภูมิพัฒน์  พันธ์ธนามณี ม.3.2
289 13928 ชยุตพงศ์  เสือไว ม.3.2
290 13860 ปฏิภาณ  นันต๊ะรัตน์ ม.3.2
291 13864 วรพงศ์  สันธิ ม.3.2
292 13867 สิงหา  โฉมเกิด ม.3.2
293 13868 อรรถกร  สุรินทร์ ม.3.2
294 13862 ภัคธร  บุญโตพิพัฒน์กุล ม.3.2
295 13861 พลวรรษ  พลเวียงพล ม.3.2
296 13929 ชัชวาล  เชื้อเมืองพาน ม.3.2
297 13925 กัมพล  โพธิ์ลา ม.3.2
298 13930 ฐิติวัชร  เกษณา ม.3.2
299 13858 ธนพล  ไทยสง่า ม.3.2
300 13873 อารยา  อุ่นคำ ม.3.2
301 13870 ธนภรณ์  สมศรี ม.3.2
302 14246 กัลย์สุดา  ยรัตน์ ม.3.2
303 13869 จิรัจฌา  พรมชัย ม.3.2
304 13874 อินทิรา  ชื่นจุ้ย ม.3.2
305 14382 ณุจชญากุญช์  จันตุ้ย ม.3.2
306 13872 อลินา  สีมา ม.3.2
307 13942 ณัฏฐ์นรี  เบ้าลี ม.3.2
308 13941 กชนิภา  สุภามณี ม.3.2
309 13943 ตรีชฎา  นุ่มจุ้ย ม.3.2
310 13871 สิริกาญจน์  วิพิมพ์สุด ม.3.2
311 13875 กฤษพัฒน์  ปัญญา ม.3.3
312 13882 หิรัญกฤษฏ์  มณีสาร ม.3.3
313 13878 ธนากร  ปอคา ม.3.3
314 13934 ปรเมศวร์  กันทะ ม.3.3
315 13933 นนทกร  อนุรัตนโชติ ม.3.3
316 13935 พุฒิเมธ  สมินทร์ปัญญา ม.3.3
317 14100 ภูธเนศ  ดอกไม้ ม.3.3
318 13889 สุพชา  นิติดา ม.3.3
319 13888 สุทธิพงศ์  กาบแก้ว ม.3.3
320 13881 ปฐมภพ  กาวิลาวรรณ์ ม.3.3
321 13931 ณัฐภัทธ  ปันทะ ม.3.3
322 13885 วุฒิวิชัย  พงษ์เพียรรัก ม.3.3
323 13936 ภานุวัฒน์  นัยติ๊บ ม.3.3
324 13890 เสฏฐวุฒิ  พิงค์ชัย ม.3.3
325 13883 ภูมรินทร์  อินหลี ม.3.3
326 13887 สิงหนาท  สอนพิทักษ์ ม.3.3
327 13876 กิตติ  ปินตามูล ม.3.3
328 13880 นันท์ติวิวัฒน์  สลีสองสม ม.3.3
329 13877 จุลพงศ์  สุรินแก้ว ม.3.3
330 13892 อัญญาฤทธิ์  แสนคำมา ม.3.3
331 13884 มฤคราช  ใจรุณ ม.3.3
332 13891 อภิสิทธิ์  เพ็ขรเมืองทอง ม.3.3
333 13886 ศิริพงศ์  ประทุมชู ม.3.3
334 13899 สายใจ  น้อมพุดซา ม.3.3
335 13894 ขวัญฤทัย  ฐิติพงศ์กุล ม.3.3
336 13897 ชาลิสา  เมฆวิลัย ม.3.3
337 13946 ศิริรัตน์  แซ่เติน ม.3.3
338 13896 ชญานิษฐ์  รักกอ ม.3.3
339 13898 วรรณวิมล  ศรีสองสม ม.3.3
340 13944 ธมลวรรณ  นิจจา ม.3.3
341 13911 พงษ์เพชร  จันทร์ผอง ม.3.4
342 13577 อรรถพล  บุตรพรม ม.3.4
343 13938 สืบศักดิ์  อินสม ม.3.4
344 13915 สงกรานต์  อุตสินธุ์ ม.3.4
345 13902 กิตติธัช  ชาติ ม.3.4
346 13916 สิทธิชัย  ชื่นจำปา ม.3.4
347 13910 ทรัพย์ทอง  เขียวแก้ว ม.3.4
348 13673 กฤษนพงศ์  โยดี ม.3.4
349 13913 วันชัย  คำอ่อน ม.3.4
350 13901 กฤษรันดร์  ฤทธี ม.3.4
351 13917 อนุศร  มณีวรรณรัตน์ ม.3.4
352 13906 ณัฐพรัตน์  โปธา ม.3.4
353 13914 ศิรภพ  วงค์มูล ม.3.4
354 13904 จุลพงศ์  เมืองมา ม.3.4
355 13939 อภินัทธ์  กันเร็ว ม.3.4
356 13937 ภูมิพัฒน์  เทพมณี ม.3.4
357 13912 รุจธิชัย  บุญย่อ ม.3.4
358 13940 อิทธิพล  ตารินทร์ ม.3.4
359 13908 ณัฐวุฒิ  กุลวงค์ ม.3.4
360 13900 กริชนารายณ์  อรุณรุ่ง ม.3.4
361 13905 ณัฐธนวุฒิ  ชัยแดง ม.3.4
362 13909 ไตรภพ  แจ่มฟุ้ง ม.3.4
363 14212 กิตติพัฒน์  แวงชัยภูมิ ม.3.4
364 13921 ศิรินทร์รัตน์  หนูราช ม.3.4
365 14241 ศลิษา  คุณยศยิ่ง ม.3.4
366 13923 สุภัทชา  สุทธกุล ม.3.4
367 14243 อัญชิสา  รักปัญญา ม.3.4
368 13922 ศิริลักษณ์  สำราญ ม.3.4
369 13947 เสาวลักษณ์  อุดปิน ม.3.4
370 13920 วารินทร์  ธานี ม.3.4
371 13924 หัทยา  มันจา ม.3.4
372 13564 พงศ์พิชญ์  จันทร์สุเทพ ม.4.1
373 13802 รัฐศาสตร์  พรหมคนซื่อ ม.4.1
374 13599 พีรวัส  ภูสินกุลวัฒน์ ม.4.1
375 14340 ณรงค์ชัย  วงศ์ชัย ม.4.1
376 14370 สิทธิเดช  รักษาป่า ม.4.1
377 13562 คิมหันต์  สิทธิขันแก้ว ม.4.1
378 14341 ปฏิภาณ  ผ่อนเจริญ ม.4.1
379 13633 สุทธิพงศ์  กิจพิทักษ์ ม.4.1
380 13748 ธนบดี  จินตนาวณิชย์ ม.4.1
381 13595 รามิล  ไชยถา ม.4.1
382 14357 อภิวิทญ์  สุกสีใจ ม.4.1
383 13558 อิติซาร  พม่า ม.4.1
384 14343 สุดารัตน์  พงษ์พิมาย ม.4.1
385 13739 วิลาวัณย์  นัยติ๊บ ม.4.1
386 14349 อริษา  มะโนวงค์ ม.4.1
387 13741 กนกนภา  วรรณเลิศ ม.4.1
388 13542 สิรินภา  วงค์เพ็ญ ม.4.1
389 14347 ดิษยา  จิ๋วรักษา ม.4.1
390 14342 สุทธิพงษ์  ไชยศิลปิน ม.4.2
391 14369 ทิณภัทร  เชื้อเมืองพาน ม.4.2
392 14263 สิทธิโชค  น้อยหมอ ม.4.2
393 14371 ธวัชชัย  แซ่ลี ม.4.2
394 13591 ทิพกร  ศรีโนนยาง ม.4.2
395 13625 ศักดิธัช  ราชคม ม.4.2
396 13636 ชนะพงศ์  ประสมกล้า ม.4.2
397 13670 พิทักษ์  มั่นกุง ม.4.2
398 13639 ทินภัทร  บุตรดี ม.4.2
399 13628 พีรพัฒน์  ตันเตโช ม.4.2
400 13568 ภาณุพงศ์  ศรีวิชัย ม.4.2
401 13642 อภิเดช  พรมชัย ม.4.2
402 13559 วรวิช  คำใส ม.4.2
403 13593 เขมวิกา  แก้วบุญปัน ม.4.2
404 13753 ฐานิตา  พวงมาลัย ม.4.2