กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(TUPC)

กลุ่มงานกิจการนักเรียน


SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme

บุคลากรกลุ่มงานกิจการนักเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้องตำแหน่ง
1 ครูชุมพล  ใจอุ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2 ครูนายแทน  รูปหล่อ เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
3 ครูปกครอง  ใจดี เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน