กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(TUPC)

กลุ่มงานกิจการนักเรียน


SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme
ข้อมูลครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง
1 ครูที่ปรึกษา  ครูที่ปรึกษา ม.1.1
2 สมมติ  สมมติ ม.1.2
3 ครูที่ปรึกษา ม.1.3  ครูที่ปรึกษา ม.1.3 ม.1.3