กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(TUPC)

กลุ่มงานกิจการนักเรียน


SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme
ฝ่ายบริหาร
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้องตำแหน่ง รายละเอียด
1 อิสรภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 เจษฏา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา